Chuyên mục: TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Các câu chuyện, dấu hiệu, khả năng xảy ra rủi ro trong cho vay đối với tài sản bảo đảm tại các ngân hàng.